Gói tạo hồ sơ

GÓI TẠO HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Gói đăng hồ sơ miễn phí

  • Thời hạn: 15 ngày
  • 1 resume posting

Gói đăng hồ sơ cơ bản

50.000 

  • Thời hạn: 30 ngày
  • 2 Resume Refresh
  • 5 resumes posting

Gói đăng hồ sơ VIP

200.000 

  • Thời hạn: 90 ngày
  • 10 Resume Refresh
  • 30 resumes posting