Gói dịch vụ

Gói đăng tin miễn phí

 • Thời hạn: 15 ngày
 • 5 tin tuyển dung.
 • o tin nổi bật
 • Không được gia hạn
 • Tin sẽ hiển thị trong vòng 10 ngày
 • Có thể xem thông tin liên hệ ứng viên

Gói đăng tin cơ bản

100.000 

 • Thời hạn: 30 ngày
 • 15 tin tuyển dung.
 • 5 tin nổi bật.
 • 5 lần gia hạn tin
 • Tin sẽ hiển thị trong vòng 15 ngày
 • Có thể xem thông tin liên hệ ứng viên

Gói đăng tin VIP

500.000 

 • Thời hạn: 90 ngày
 • 30 tin tuyển dung.
 • 10 tin nổi bật.
 • 10 lần gia hạn tin
 • Tin sẽ hiển thị trong vòng 30 ngày
 • Công ty nổi bật
 • Có thể xem thông tin liên hệ ứng viên